سنگ مورد استفاده برای ساخت و ساز جاده کارخانه های تولید آج آپولو